В наших истоках — наша сила и уникальность!
+375 (17) 321-24-80
history@menka.by

Программа конференции

Дата Date 14 лістапада чацвер 14 November Thursday 15 лістапада пятніца 15 November Friday 16 лістапада субота 16 November Saturday
Месца,адрас
Place,address
ДУ “Рэспубліканскі культурна-асветніцкі цэнтр”
Мінск, вул. Кастрычніцкая, 5
National cultural and educational center
5 Kastryčnickaja str., Minsk
Расклад
мерапрыемстваў

Schedule of
Events
9.00 – 10.45. Регістрацыя.
Registration
10.00 – 10.30. Прэс-канферэнцыя.
Press conference
11.00 – 11.30. Словы прывітання.
Greeting
Пленарнае пасяджэнне
Plenary session
11.30 – 14.30. Даклады. Lectures
15.00-16.00. Абед. Lunch
16.30-18.00. Даклады .LecturesКультурная праграма. Cultural programs / Фуршэт. Stand-up meal
Праца па секцыях
Work in sections
10.00 – 11.40. Даклады. Lectures
11.40 – 12.00. Кава-паўза. Coffee brake
12.00 – 13.40. Даклады. Lectures
14.00 – 15.00. Абед. Lunch
15.30 – 17.10. Даклады. Lectures
17.10 – 17.30. Кава-паўза. Coffee brake
17.30 – 19.10. Даклады. LecturesКультурная праграма. Cultural programs / Фуршэт. Stand-up meal
10.00 – 12.30. Круглы стол “Роля і месца археалогіі ў вывучэнні гісторыі гандлю”
Round table “The place and the role of the archeology in the study of the history of trade”13.00 – 15.00. Выніковае пасяджэнне. Закрыццё канферэнцыі. Final session. Closing of the conference

Падрабязная праграма Detailed program

14 лістапада (Чацвер). Першы дзень 14 November (Thursday). Day One
9.00-10.45. Рэгістрацыя
Registration
10.00-10.30. Прэс-канферэнцыя
Press conference

Пленарнае пасяджэнне
Plenary Session

11.00- 11.30. Словы прывітання — Greeting.
11.30-14.30. Даклады — Lectures.
B. Hallier. (Ph.D., economy). Culture and History of Trade.
Б. Халір (кандыдат эканамічных навук). Культура і гісторыя гандлю.
Шыбека З.В. (д.г.н.). Тэорыя і практыка вывучэння гісторыі гандлю, спецыфіка Беларусі.
Shybeka Z.V. (Ph.D., history). The theory and practice of studying the history of trade, Belarusian peculiarity.
Карев Д.В. (д.и.н.) История торговли в Беларуси в белорусской историографической традиции конца 19 — нач. 21 вв. (вехи исследования и нерешенные проблемы).
Karev D.V. (Ph.D., history). The history of trade in Belarus in Belarusian historiographic tradition from the late of 19th century till the early 21st century.
Шелег Н.С. (д.э.н.) Основные этапы развития торговли Беларуси
Sheleg N.S. (Ph.D., economics). The main development stages of trade in Belarus.
Киштымов А.Л. (к.и.н.) Основные тенденции развития торговли Беларуси в условиях модернизации ХІХ – начала ХХ в.
Kishtymov A.L. (Ph.D., history). The main tendencies of the development of trade in Belarus in the conditions of modernization in XIX — early XX century.
Гуд П.А. (к.г.н.). Беларускі кірмаш: гісторыя і тэндэнцыі развіцця.
Gud P.A. (Ph.D., history). Belarusian fair: history and development trends.
Іваноў Я.Я. (к.ф.н.), Петрушэўская Ю.А. (аспірант). Гандаль і гандляр у традыцыйнай карціне свету беларусаў: універсальнае і нацыянальнае на агульнаеўрапейскім фоне (на матэрыяле прыказак і народных выслоўяў у беларускай і іншых еўрапейскіх мовах).
Ivanou J.J. (Ph.D, philology), Petrusheuskaya Y. A. (postgraduate). Trade and merchant in the traditional world view of the Belarusians: universal and national at the European background (based on the materials of the proverbs and sayings in Belarusian and other European languages)

15.00-16.00. Абед
Lunch

16.00-18.00. Даклады. Lectures
Бохан Ю.М. (д.г.н.). Гандаль як каталізатар урбаністычных працэсаў у Беларусі ў XV – XVI стст.
Bokhan U.M. (Ph.D., history). Trade as a catalyst of urban processes in Belarus in XV — XVI centuries.
Брянцев М.В. (д.и.н.). Торговые связи Брянска с «Литвой» в XVII в.
Bryantsev M.V. (Ph.D., history). Commercial links of Bryansk with «Lithuania» in XVII century.
Иоффе Э.Г. (д.и.н.). Евреи в торговле Белоруссии в XVIII-начале XX века.
Ioffe E.G. (Ph.D., history). The Jews in commerce of Belarus in XVIII — early XX century.
Швед В.В. (д.г.н.). Беларускія губерні ў сістэме міжрэгіянальнага абмену (30-50-е гады ХІХ ст.).
Shved V.V. (Ph.D., history). — Belarusian provinces in inter-regional exchange system (the 30s-50s of XIX century).
Ляхоўскі У.В. (к.г.н.). Гісторыя гандлю нэпаўскай Беларусі: гістарыяграфія, крыніцы, метадалагічныя падыходы і напрамкі далейшага даследавання
Liahouski U.V. (Ph.D., history). The history of trade during NEP period in Belarus: historiography, sources, methodological approaches and directions of the further research
18.00. Культурная праграма
Cultural programs.
Фуршэт
Stand-up meal
15 лістапада (Пятніца) Другі дзень 15 November (Friday) Day two
Праца па секцыях
Work in sections

10.00 – 11.40. Даклады выступоўцаў — Lectures
11.40 – 12.00. Кава-паўза — Coffee brake
12.00 – 13.40. Даклады выступоўцаў — Lectures
14.00 – 15.00. Абед — Lunch
15.30 – 17.10. Даклады выступоўцаў — Lectures
17.10 – 17.30. Кава-паўза — Coffee brake
17.30 – 19.10. Даклады выступоўцаў — Lectures
Секцыя 1 — Section 1.
Умовы для развіцця гандлю і гандлёвыя сувязі да ХХ ст.
Conditions for the development of trade and trade links before 20th century.
1. Саракавік І.А. — Sarakavik I.A. Мінск — Minsk Уплыў пісьмовага права на развіццё айчыннага гандлю ў раннім Сярэднявеччы — The influence of the written law on the development of domestic trade in the early Middle Ages
2. Дзярновіч А.І. — Dziarnovich A.I. Мінск — Minsk Беларускія купцы ў Рызе ХІІІ—XVI ст. — Belarusian merchants in Riga in ХІІІ—XVI centuries
3. Стренковский С.П. — Strenkovskiy S.P. Мінск — Minsk Прывілеі на права правядзення таргоў і кірмашоў 16-18 ст. — The privileges to have rights to conduct trades and fairs in the 16th-18th centuries
4. Грузицкий Ю.Л. — Gruzitskiy U.L. Мінск — Minsk Таможенные пошлины в Великом княжестве Литовском – Customs fees in the Grand Duchy of Lithuania
5. Падалінскі У.А. — Padalinski U.A. Мінск — Minsk Гандлёвая праблематыка ў працы прадстаўнічых структур улады Вялікага Княства Літоўскага (апошняя трэць XVI ст.) — Trade issues of work of the representatives of the authorities of the Grand Duchy of Lithuania (the last third of the XVI century.)
6. Ерашэвіч А.У. — Erashevich A.U. Мінск — Minsk Падаткаабкладанне гандляроў і гандлёвай дзейнасці на тэрыторыі Беларусі (канец XVIII – першая палова XIX) ст. — Taxation of traders and commercial activities in the territory of Belarus (late XVIII — first half of XIX century)
7. Бакунова Т. В. — Bakunova T.V. Полацк — Polaсk Імпартныя тканіны для вырабу адзення на тэрыторыі Беларусі ў XVI – XVIII стст. — Imported fabrics to make clothes in the territory of Belarus in XVI – XVIII centuries.
8. Раздорский А.И. — Razdorskiy A.I. Санкт-Пецярбург — Saint Petersburg Торговля белорусских купцов на рынках юга и запада России в XVII веке — Commerce of Belarusian merchants in the markets of the south and east of Russia in XVII century
2. Дзярновіч А.І. — Dziarnovich A.I. Мінск — Minsk Беларускія купцы ў Рызе ХІІІ—XVI ст. — Belarusian merchants in Riga in ХІІІ—XVI centuries
9. Есюнин С.Н., Завальнюк К.В. — Esunin K.V., Zavalnuk S.N. Хмяльніцкі,
Вінніца — Khmelnytskyi, Vinnytsia
Развитие украино-белорусской торговли во 2-й половине XIX в. — The development of Ukrainian-Belarusian trade in the 2nd half of the XIX century
10. Воронич Т.В. — Voronich T.V. Мінск — Minsk Преступления в торговле городов и местечек Беларуси: вторая половина XIX – начало XX веков. — Crimes in trade in towns and boroughs of Belarus in the second half of the XIX century — early XX century.
11. Петров Д.Н. — Petrov D.N. Магілёў — Mahilioŭ Механизм разрешения торговых споров в белорусских губерниях Российской империи во 2-й половине 19 – начале 20 вв — The mechanism for resolving trade disputes in Belarusian provinces of the Russian Empire in the 2nd half of the 19th — early 20th centuries
12. Канойка А.У. — Kanoika A.U. Мінск — Minsk Уплыў транспарту на развіццё знешняга і ўнутранага гандлю Віцебскай губерні (1802 – 1914 гг.). — The influence of transport on the development of internal and foreign trade in Vitebsk Governorate (in 1802 – 1914)
13. Заремский В. К. — Zaremskiy V.K. Магілёў — Mahilioŭ Почтовые станции в 1772 — 1914 гг.: зарождение придорожного сервиса в Беларуси — Post offices in 1772 — 1914: formation of roadside service.
Падсекцыя 1. “Месцы” — Subsection 1. «Places»
Секцыя 2 — Section 2
Гандаль у лакальным і антрапалагічным вымярэннях да ХХ ст.
Trade in local and anthropological dimensions (before XX century)
1. Сліж Н.У. — Slizh N.U. Гроднa — Hrodna Арганізацыя гандлю ў Гародні ў 16-17 стст — Organization of trade in Grodno in 16-17 centuries.
2. Сацукевіч І.І. — Satsukevich I.I. Мінск — Minsk Рынкі Мінска ў канцы XVIII – пачатку ХХ стагоддзя — Markets in Minsk in late XVIII — early XX century
3. Рогач Л.Ф. — Rogach L.F. Гродна — Hrodna Тыпавая і функцыянальная эвалюцыя устаноў грамадскага харчавання ў ХІХ ст. на тэрыторыі Беларусі — The evolution of standards and functions of public catering in XIX century.
4. Грэсь С.М. — Gres S.M. Гродна — Hrodna Развіццё гандлю на тэрыторыі Ваўкавыскага ўезда Гродзенскай губерніі ў ХІХ ст. — The development of trade in Volkovysk district of Grodno Governorate.
5. Сидоренко Б.И. — Sidorenko B.I. Магілёў — Mahilioŭ Формы организации и ассортимент продовольственных товаров в розничной торговли в губернском Могилеве во второй половине ХІX – начале ХХ века — The forms of organization and the range of food products in provincial Mogilev in the second half of XIX century — early XX century
6. Восович С.М. — Vosovich S.M. Брэст — Brest Организация иконно-книжной и церковно-утварной торговли Витебским Свято-Владимирским братством в конце XIX – начале XX в. — Organization of icons-books and church utensils trade by Vitebsk St. Vladimir’s brethren in the late XIX — early XX century.
Падсекцыя 2. “Людзі” — Subsection 2. «People»
7. Йегуди И.Л. — Iegudi I.L. Орша — Orša Евреи в торговле на землях Руси и будущего ВКЛ в конце 1 — начале 2 тыс. н.э. — The Jews in commerce in the lands of Russia and future Grand Duchy of Lithuania in the late 1st — early 2nd millenium
8. Сабалеўская В.А. — Sabaleuskaya V.A. Гродна — Hrodna Гандляры-габрэі ў беларускіх маёнтках Радзівілаў ў канцы XVIII – пачатку XIX стагоддзя — Jewish traders in Belarusian estates of the Radzivills in the late XVIII – early XIX centuries
9. Коженевская М.Г. -Kozhenevskaya M.G. Глыбокае — Hlybokaje Еврейская женщина и торговля на территории Беларуси во второй половине ХІХ – начале ХХ вв. — Jewish woman and commerce in the territory of Belarus in the second half of the XIX century — early XX century.
10. Грыбко І.Л. — Hrybko I.L. Мінск — Minsk Удзел купецтва ў гарадскім самакіраванні Беларусі (1870-я гг. – пач. XX ст.) — Participation of the merchant class in municipal government in Belarus (the 1870s – early XX century)
11. Алексашина Г.В. — Aleksashina G.V. Мінск — Minsk Торговые служащие городов Беларуси (конец XIX – начало ХХ в.) — Commercial employees in Belarusian towns (late XIX century — early XX century)
12. Арлукевич А.Б. — Arlukevich A.B. Гродна — Hrodna Местные предприниматели в системе тылового обеспечения расквартированных на белорусских землях российских войск (втор. пол. XIX – нач. ХХ вв.) — Local entrepreneurs in the logistics system of quartered Russian troops in Belarusian lands (second half of XIX century – early ХХ century).
13. Раманаў С.Л. — Ramanau S.L. Гродна — Hrodna Гандаль і гарадская святочная культура (другая палова ХІХ — пачатак ХХ ст.) — Trade and city holiday culture (the second half of XIX — early XX century.)
Секцыя 3. Гандаль на Беларусі ў ХХ ст.
Section 3. «Trade in Belarus in XX century»
Падсекцыя 1. Гандаль у міжваенны час
Subsection 1. «Trade in the interwar period»
1. Чарнякевіч А.М. Ляхоўскі У.В. — Charniakevich A.M.
Liakhouski U.V.
Гродна — Hrodna “Гандляры паветрам”: спробы рэалізацыі фінансава-гандлевай палітыкі ўрадам БНР (1918 – 1925) — «Merchants of air»: attempts to implement financial and trade policies by the Government BPR (1918 — 1925)
2. Лаўрэенка Л.В. — Laurenka L.V. Брэст — Brest Гандаль і гандлёвыя адносіны на тэрыторыі Палескага ваяводства ў 1921–1939 гг — Trade and trade relations in Polessky province in 1921-1939
3. Вайцешчык Г.С. — Vaitseshchyk G.S. Гродна — Hrodna Асаблівасці развіцця архітэктурна-планіровачных рашэнняў гандлёвых будынкаў у мястэчках Заходняй Беларусі ў 1921–1939 гг. — Features of development of architectural and planning solutions for commercial buildings in the towns of Western Belarus in 1921-1939
4. Астрога В.А. — Astroga V.A. Мінск — Minsk Кантрабанда і прыватны гандль у БССР у 1920-я гады — Smuggling and private sales in the Byelorussian SSR in the 1920s
Борьба советской таможенной службы с контрабандой в БССР. 1920-е гг. — The fight of the Soviet customs against smuggling in BSSR. The 1920s.
5. Нашчынец К.М. — Nashchynets K.M. Мінск — Minsk Сацыялагічны партрэт гандляра-кантрабандыста (па матэрыялах Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь і Дзяржаўнага архіва Мінскай вобласці). — Sociological portrait of merchant-smuggler (according to the National Archives of the Republic of Belarus and the State Archives of Minsk Region)
6. Кривчиков В.М. — Krivchikov V.M. Гродна — Hrodna Функционирование системы военной торговли в БССР (1924-1939 гг.) — Functioning of the system of military trade in the BSSR (1924-1939)
7. Фролов И.А. — Frolov I.A. Гомель — Homіel Торговля сельскохозяйственной техникой в 1920-е годы — Sale of agricultural machinery in the 1920s.
8. Раманава І.М. — Ramanava I.M. Мінск — Minsk Трансфармацыя гандлю ва ўмовах крызісу 1930-х гг. + Гандаль ва ўмовах крызісу 1990-х гг. паводле вусных гістарычных крыніц — The transformation of trade during the crisis of the 1930s. + Trade during the crisis of the 1990s according to oral history sources
Падсекцыя 2. Гандаль на Беларусі з 1945 г. па 2000-ыя гг.
Subsection2. «Trade in Belarus from 1945 to the 2000s»
9. Третьяк Е.И. — Tretiak E.I. Дзяржынск — Dziaržynsk Восстановление и развитие розничной торговли на территории Беларуси в 1944- Restoration and development of retail trade in Belarus in 1944
10. Сумко Е.В. — Sumko E.V. Наваполацк — Nаvаpolаck Становление и развитие розничной торговли в Полоцкой области в первое послевоенное десятилетие — Formation and development of retail trade in Polotsk region in the first postwar decade
11. Чудецкий А. Н. — Chudetskiy A.N. Санкт-Пецярбург — Saint Petersburg Индивидуальная трудовая деятельность в советской экономике с середины 1970-х годов до начала 1990-х годов — Self-employment in the Soviet economy since the mid-1970s to early 1990s
12. Колесинский В.Ф. — Kolesinskiy V.F. Мінск — Minsk Торговые жетоны 1935-1977 годов на территории Беларуси — Trade tokens in 1935-1977 in Belarus
13. Баюра А.Н. — Bayura A.N. Брэст — Brest Использование талонов, купонов и прочих денежных суррогатов в розничной торговле в Беларуси в 1989-1993 гг. — Use of coupons and other money substitutes in retail in Belarus in 1989-1993
14. Балашова Т.Ф. — Balashova T.F. Магілёў — Mahilioŭ Розничная торговля Могилевской области в условиях перехода к рыночной экономике — Retail in Mogilev region in the conditions of transition to market economy
15. Махоўская І.С. — Makhnouskaya I.S. Мінск — Minsk Гандаль ва ўмовах крызісу 1990-х гг. паводле вусных гістарычных крыніц — Trade during the crisis of the 1990s
16. Ридевский Г.В. — Ridevskiy G.V. Магілёў — Mahilioŭ Закономерности пространственного развития региональных потребительских рынков Беларуси в 1990-2012 гг. — Mechanisms of spatial development of regional consumer markets of Belarus in 1990-2012
17. Станкевич Н.Г. — Stankevich N.G. Гродна- Hrodna Развитие законодательства Республики Беларусь о розничной торговле — Development of the legislation of the Republic of Belarus on retail
Завочныя даклады
Absentee lectures
1. Смiлaвiцкi Леанiд — Leanid Smilavitski Тэль-Авіў – Tel Aviv Асаблівасці рэгіянальнага рознічнага гандлю на Беларускім Палессі ў міжваенны перыяд — Features of regional retail trade in Belarusian Polesia during the interwar period
2. Соркіна І.В. — Sorkina I.V. Гродна- Hrodna Мястэчкі як цэнтры кірмашовага гандлю Беларусі (ХІХ – пачатак ХХ ст.) — Boroughs as the centers of fairs in Belarus (ХІХ – early ХХ century)
3. Студинский В.А. — Studinskiy V.A. Кіеў — Kyiv Торговля и финансы городов Украины и Беларуси в XIII-XVII вв. — Trade and finance of Ukrainian and Belarusian cities in XIII-XVII centuries
16 лістапада (субота). Трэці дзень 16 November (Saturday.) Day Three
10.00 – 12.30. Круглы стол “Месца і роля археалогіі ў вывучэнні гісторыі гандлю” (Мадэратар С.В. Тарасаў). Round table “The place and the role of archeology in study of the history of trade” (Moderator S.V. Tarasau).
13.00 – 15.00. Выніковае пасяджэнне. Закрыццё канферэнцыі. Final session. Closing of the conference