В наших истоках — наша сила и уникальность!
+375 (17) 321-24-80
history@menka.by

Список участников

Cпіс удзельнікаў канферэнцыі
Список участников конференции
The list of the participants of the conference

Старшыня Аргкамітэту – Лазарэвіч Ларыса Пятроўна
Председатель Оргкомитета – Лазаревич Лариса Петровна
The Chairman of the Organizing Committee — Lazarevich Larisa
Бел Рус Eng
Аргкамітэт
Оргкомитет
The Organizing Committee
 1. Быліновіч Аляксандр Віктаравіч
 2. Бягун Рацібор Аляксандравіч
 3. Варвашэвіч Андрэй Міхайлавіч
 4. Кулік Алег Канстанцінавіч
 5. Лазарэвіч Хрысціна Мікалаеўна
 1. Бегун Ратибор Александрович
 2. Былинович Александр Викторович
 3. Варвашевич Андрей Михайлович
 4. Кулик Олег Константинович
 5. Лазаревич Христина Николаевна
 1. Biahun Ratsibor
 2. Bylinovich Alexander
 3. Koulik Oleg
 4. Lazarevich Christina
 5. Varvashevich Andrei
Афіцыйныя асобы і спецыяльныя госці
Официальные лица и специальные гости
Officials and special guests

 1. Аладаў Вальмен Мікалаевіч,прафесар кафедры «Архітэктуры жылых і грамадскіх будынкаў» БНТУ, прафесар, доктар архітэктуры, заслужаны архітэктар Беларусі
 2. Баландзін Віктар Васілевіч, дырэктар ДУ “Беларускі дзяржаўны архіў кінафотафонадакументаў”
 3. Варонін Васіль Аляксеевіч, дацэнт кафедры «Гісторыі Беларусі старажытнага часу і сярэдніх вякоў» БДУ, к.г.н.
 4. Забаўскі Мікалай Міхайлавіч, дэкан гістарычнага факультэта БДПУ, д.г.н., прафесар
 5. Калінін Аляксандр Фядотавіч, старшыня РГА “Беларускі саюз прадпрыймальнікаў”
 6. Карагін Уладзімір Мікалаевіч, старшыня ГА “Мінскі сталічны саюз прадпрыймальнікаў і працадаўцаў”
 7. Карачун Мікалай Мікалаевіч, дырэктар ААТ “ГУМ”
 8. Ладзісава Галіна Пятроўна, дырэктар ДУ «Музей гісторыі горада Мінска»
 9. Лакотка Аляксандр Іванавіч, дырэктар Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклёру імя К. Крапівы НАН Беларусі
 10. Маргелаў Віктар Ягоравіч, сустаршыня Рэспубліканскай канфедэрацыі прадпрыймальніцтва
 11. Матульскі Раман Сцяпанавіч, дырэктар ДУ «Нацыянальная бібліятэка Беларусі»
 12. Нярозя Уладзімір Сяргеевіч
 13. Рудакоўскі Мікалай Канстанцінавіч, в/а дырэктара ДУ “Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусі”
 14. Рыжкоў Алег Гар’евіч, дырэктар ДУ “Нацыянальны гістарычны музей!
 15. Скобелеў Мікалай Вітальевіч, дырэктар ДУ “Музей гісторыі ВАВ”
 16. Смалянчук Аляксандр Фёдаравіч, д.г.н., прафесар
 17. Хмяльніцкі Мікалай Міхайлавіч, дырэктар “Мінскага Камароўскага рынка”
 18. Ходзін Сяргей Мікалаевіч, дэкан гістарычнага факультэта БДУ, к.г.н., дацэнт
 19. Янчук Уладзімір Аляксандравіч, дэкан факультэта псіхалогіі Акадэміі паслядыпломнай адукацыі, доктар псіхалаг. н., прафесар
 20. Яцэвіч Дзмітрый Уладзіміравіч, дырэктар ДУ “Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі”
 1. Аладов Вальмен Николаевич, профессор кафедры «Архитектуры жилых и общественных зданий» БНТУ, профессор, доктор архитектуры, заслуженный архитектор Беларуси
 2. Баландин Виктор Васильевич, директор ГУ «Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов»
 3. Воронин Василий Алексеевич, доцент кафедры «Истории Беларуси древнего времени и средних веков» БГУ
 4. Забавский Николай Михайлович, декан исторического факультета БГПУ, д.и.н., профессор
 5. Калинин Александр Федотович, председатель РОО «Белорусский союз предпринимателей»
 6. Карачун Николай Николаевич,директор ОАО «ГУМ»
 7. Карягин Владимир Николаевич, председатель ОО «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей»
 8. Ладисова Галина Петровна, директор ГУ «Музей истории города Минска»
 9. Локотко Александр Иванович, директор Института искусствоведения, этнографии и фольклора им. К. Крапивы НАН Беларуси, д.и.н., доктор архитектуры, профессор
 10. Маргелов Виктор Егорович, сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства
 11. Мотульский Роман Степанович, директор, ГУ «Национальная библиотека Беларуси»
 12. Нерозя Владимир Сергеевич
 13. Рудаковский Николай Константинович, и/о директора ГУ «Национальный архив Республики Беларусь», к. философ.н., доцент
 14. Рыжков Алег Гарьевич, директор ГУ «Национальный исторический музей»
 15. Скобелев Николай Витальевич, директор ГУ «Музей истории ВОВ»
 16. Смоленчук Александр Федорович, д.и.н., профессор
 17. Хмельницкий Николай Михайлович, директор «Минского Комаровского рынка»
 18. Ходин Сергей Николаевич, декан исторического факультета БГУ, к.и.н., доцент
 19. Яцевич Дмитрий Владимирович, директор ГУ «Национальный исторический архив Беларуси»
 20. Янчук Владимир Александрович, декан факультета психологии Академии последипломного образования, доктор психологических наук, профессор
 1. Aladov Valmen, the professor of Architecture of residential and public buildings Department of the Belarusian National Technical University, Professor, Doctor of Architecture, honored architect of Belarus.
 2. Balandin Victor, the Director of the Belarusian State Archives of cine, photo and audio records.
 3. Voronin Alexey, the Associate Professor of the History of Ancient and Medieval Belarus Department of the Belarusian State University, Ph.D. of history
 4. Zabavskiy Nikolai, the Dean of the Faculty of History of Belarusian State Pedagogical University, Doctor of History, Professor
 5. Kalinin Alexander, the Chairman of the Belarusian Union of Entrepreneurs.
 6. Karachun Nikolai, the CEO of GUM (the main universal store).
 7. Kariagin Vladimir, the Chairman of the Minsk Union of Entrepreneurs and Employers.
 8. Ladisova Galina, the Director of the Museum of the City of Minsk.
 9. Lokotko Alexander, the Director of the Institute of Arts, Ethnography and Folklore of the National Academy of Sciences.
 10. Margelov Victor, Co-chairman of the Republican Confederation of Entrepreneurship.
 11. Motulskiy Roman, the Director of the national Library of Belarus.
 12. Nerozia Vladimir,
 13. Rudakovskiy Nikolai, the Acting Director of the National Archives of the Republic of Belarus, Ph.D. of philosophy, Associate Professor.
 14. Ryzhkov Aleg, the Director of the National Museum of History.
 15. Skobelev Nikolai, the Director of the History Museum of the Great Patriotic War.
 16. Smolenchuk Alexander, Doctor of History, Professor.
 17. Khmelnitskiy Nikolai, the CEO of Komarovskiy Market.
 18. Khodin Sergey, Dean of the Faculty of History of the Belarusian State University, Ph.D. of history, associate professor.
 19. Yatsevich Dmitriy, the Director of the National Historical Archives of Belarus.
 20. Yanchuk Vladimir, the Dean of the Faculty of Psychology of the Academy of Postgraduate Education, Doctor of Psychology, professor
Спіс выступоўцаў канферэнцыі
Список докладчиков конференции
List of the Conference speakers

 1. Аляксашына Галіна Вячаславаўна (Мінск)
 2. Арлукевіч Аляксандр Браніслававіч, аспірант (Гродна)
 3. Астрога Віктар Аляксандравіч, к.г.н. (Мінск)
 4. Бакунова Таццяна Валер’еўна, магістрант (Полацк)
 5. Балашова Тамара Фёдараўна, к.э.н. (Магілёў)
 6. Баюра Аляксандр Мікалаевіч, к.г.н. (Брэст)
 7. Бернд Халір, доктар эканомікі (Кёльн, Германія)
 8. Бохан Юрый Мікалаевіч, д.г.н. (Мінск)
 9. Бранцаў Міхаіл Васільевіч, д.г.н. (Бранск, Расія)
 10. Вайцешчык Ганна Станіславаўна, магістр (Гродна)
 11. Вароніч Таццяна Уладзіміраўна, к.г.н. (Мінск)
 12. Васовіч Сяргей Міхайлавіч, к.г.н. (Брэст)
 13. Галубовіч Валерый Іванавіч, к.г.н. (Мінск)
 14. Грузіцкі Юрый Лявонцьевіч, к.г.н. (Мінск)
 15. Грыбко Ірына Леанідаўна (Мінск)
 16. Грэсь Сяргей Міхайлавіч, к.г.н. (Гродна)
 17. Гуд Пётр Адамавіч, к.г.н. (Мінск)
 18. Дзярновіч Алег Іванавіч, к.г.н. (Мінск)
 19. Ерашэвіч Аляксандр Уладзіміравіч, к.г.н. (Мінск)
 20. Завальнюк Канстанцін Віктаравіч, к.г.н. (Вінніца, Украіна)
 21. Зарэмскі Уладзімір Канстанцінавіч (Магілёў)
 22. Іваноў Яўген Яўгенавіч, к.філал.н. (Магілёў)
 23. Іофе Эмануіл Рыгоравіч, д.г.н. (Мінск)
 24. Йегудзі Ігаэл Львовіч (Орша)
 25. Кажанеўская Маргарыта Генадзьеўна, магістр (Глыбокае)
 26. Калясінскі Валерый Францавіч (Мінск)
 27. Канойка Аляксандр Уладзіміравіч, аспірант (Мінск)
 28. Караў Дзмітрый Уладзіміравіч, д.г.н. (Гродна)
 29. Кіштымаў Андрэй Леанідавіч, к.г.н. (Мінск)
 30. Крыўчыкаў Уладзіслаў Міхайлавіч (Гродна)
 31. Лаўрэенка Ларыса Віктараўна, аспірант (Брэст)
 32. Ляхоўскі Уладзімір Віктаравіч, к.г.н. (Мінск)
 33. Махоўская Ірына Станіславаўна, к.г.н. (Мінск)
 34. Нашчынец Канстанцін Мікалаевіч, магістрант (Мінск)
 35. Падалінскі Уладзімір Аляксеевіч, к.г.н. (Мінск)
 36. Палятаева Наталля Іванаўна, д.г.н. (Мінск)
 37. Петрушэўская Юлія Анатолеўна, аспірант (Магілёў)
 38. Пятроў Дзмітрый Мікалаевіч (Магілёў)
 39. Раздорскі Аляксей Ігаравіч, к.г.н. (Санкт-Пецярбург)
 40. Раманава Ірына Мікалаеўна, к.г.н. (Мінск)
 41. Раманаў Сяргей Львовіч, аспірант (Гродна)
 42. Рогач Людміла Фёдараўна, аспірант (Гродна)
 43. Рыдзеўскі Генадзь Уладзіміравіч, к.геагр.н. (Магілёў)
 44. Сабалеўская Вольга Аляксандраўна, кандыдат культуралогіі (Гродна)
 45. Саракавік Іван Аляксандравіч, к.г.н. (Мінск)
 46. Сацукевіч Іван Іванавіч (Мінск)
 47. Сідарэнка Барыс Ігаравіч, к.г.н. (Магілёў)
 48. Сліж Наталля Уладзіміраўна, к.г.н. (Гродна)
 49. Смілавіцкі Леанід Львовіч (Тэль-Авіў, Ізраіль)
 50. Соркіна Іна Валер’еўна, к.г.н. (Гродна)
 51. Станкевіч Надзея Генрыхаўна, к.ю.н. (Гродна)
 52. Стрэнкоўскі Сяргей Пятровіч, к.г.н. (Мінск)
 53. Студзінскі Уладзімір Аркадзевіч, д.г.н., к.э.н. (Кіеў, Украіна)
 54. Сумко Алена Вячаславаўна, к.г.н. (Наваполацк)
 55. Траццяк Алена Іванаўна (Дзяржынск)
 56. Фралоў Ігар Аляксандравіч, магістр (Гомель)
 57. Чарнякевіч Андрэй Мікалаевіч, дактарант (Гродна)
 58. Чудецкі Аляксандр Мікалаевіч, студент (Санкт-Пецярбург)
 59. Швед Вячаслаў Віталевіч, д.г.н. (Гродна)
 60. Шелег Мікалай Сідаравіч, д.э.н. (Мінск)
 61. Шыбека Захар Васільевіч, д.г.н. (Тэль-Авіў, Ізраіль)
 62. Ясюнін Сяргей Мікалаевіч, к.г.н. (Хмяльніцкі, Украіна)
 1. Алексашина Галина Вячеславовна (Минск)
 2. Арлукевич Александр Брониславович, аспирант (Гродно)
 3. Бакунова Татьяна Валерьевна, магистрант (Полоцк)
 4. Балашова Тамара Федоровна, к.э.н. (Могилев)
 5. Баюра Александр Николаевич, к.и.н. (Брест)
 6. Бернд Халлир, доктор экономики (Кёльн, Германия)
 7. Бохан Юрий Николаевич, д.и.н. (Минск)
 8. Брянцев Михаил Васильевич, д.и.н. (Брянск, Россия)
 9. Войтещик Анна Станиславовна. магистр (Гродно)
 10. Воронич Татьяна Владимировна, к.и.н. (Минск)
 11. Восович Сергей Михайлович, к.и.н. (Брест)
 12. Голубович Валерий Иванович, к.и.н. (Минск)
 13. Гресь Сергей Михайлович, к.и.н. (Гродно)
 14. Грибко Ирина Леонидовна (Минск)
 15. Грузицкий Юрий Леонтьевич, к.и.н. (Минск)
 16. Гуд Пётр Адамович, к.и.н. (Минск)
 17. Дернович Олег Иванович, к.и.н. (Минск)
 18. Ерошевич Александр Владимирович, к.и.н. (Минск)
 19. Есюнин Сергей Николаевич, к.и.н. (Хмельницкий, Украина)
 20. Завальнюк Константин Викторович, к.и.н. (Винница, Украина)
 21. Заремский Владимир Константинович (Могилев)
 22. Иванов Евгений Евгеньевич, к.филолог.н. (Могилев)
 23. Иоффе Эмануил Григорьевич, д.и.н. (Минск)
 24. Йегуди Игаэл Львович (Орша)
 25. Карев Дмитрий Владимирович, д.и.н. (Гродно)
 26. Киштымов Андрей Леонидович, к.и.н. (Минск)
 27. Коженевская Маргарита Геннадьевна, магистр (Глубокое)
 28. Колесинский Валерий Францевич (Минск)
 29. Конойко Аляксандр Владимирович, аспирант (Минск)
 30. Кривчиков Владислав Михайлович (Гродно)
 31. Лавреенко Лариса Викторовна, аспирант (Брест)
 32. Ляховский Владимир Викторович, к.и.н. (Минск)
 33. Маховская Ирина Станиславовна, к.и.н. (Минск)
 34. Нащинец Константин Николаевич, магистрант (Минск)
 35. Острога Виктор Александрович, к.и.н. (Минск)
 36. Подолинский Владимир Алексеевич, к.и.н. (Минск)
 37. Петров Дмитрий Николаевич (Могилев)
 38. Петрушевская Юлия Анатольевна, аспирант (Могилев)
 39. Полетаева Наталья Ивановна, д.и.н. (Минск)
 40. Раздорский Алексей Игоревич, к.и.н. (Санкт-Петербург)
 41. Ридевский Геннадий Владимирович, к.геогр.н. (Могилев)
 42. Рогач Людмила Федоровна, аспирант (Гродно)
 43. Романов Сергей Львович, аспирант (Гродно)
 44. Романова Ирина Николаевна, к.и.н. (Минск)
 45. Сацукевич Иван Иванович (Минск)
 46. Сидоренко Борис Игоревич, к.и.н. (Могилев)
 47. Слиж Наталья Владимировна, к.и.н. (Гродно)
 48. Смиловицкий Леонид Львович (Тель-Авив, Израиль), к.и.н.
 49. Соболевская Ольга Александровна, кандидат культурологии (Гродна)
 50. Соркина Инна Валерьевна, к.и.н. (Гродно)
 51. Сороковик Иван Александрович, к.и.н. (Минск)
 52. Станкевич Надежда Генриховна, к.ю.н. (Гродно)
 53. Стренковский Сергей Петрович, к.и.н. (Минск)
 54. Студинский Владимир Аркадьевич, д.и.н., к.э.н. (Киев, Украина)
 55. Сумко Елена Вячеславовна, к.и.н. (Новополоцк)
 56. Третьяк Елена Ивановна (Дзержинск)
 57. Фролов Игорь Александрович, магистр (Гомель)
 58. Чернякевич Андрей Николаевич, докторант (Гродно)
 59. Чудецкий Александр Николаевич, студент (Санкт-Петербург)
 60. Швед Вячеслав Витальевич, д.и.н. (Гродно)
 61. Шелег Николай Сидорович, д.э.н. (Минск)
 62. Шибеко Захар Васильевич, д.и.н. (Тель-Авив, Израиль)
 1. Aleksashina G.V. (Minsk)
 2. Arlukevich A.B. Postgraduate (Hrodna)
 3. Astroha V.A. Ph.D., history (Minsk)
 4. Bakunova T.V. Postgraduate (Polack)
 5. Balashova T.F. Ph.D., economics (Mahilioŭ)
 6. Bayura A.N. Ph.D., history (Brest)
 7. Bokhan Y.M. Ph.D., history (Minsk)
 8. Bryantsev M.V. Ph.D., history (Bryansk, Russia)
 9. Charniakevich A.M. Ph.D., history (Hrodna)
 10. Chudetskiy A.N. (Saint Petersburg, Russia)
 11. Dziarnovich A.I. Ph.D., history (Minsk)
 12. Erashevich A.U. Ph.D., history (Minsk)
 13. Esunin K.V. Ph.D., history (Khmelnytskyi, Ukraine)
 14. Frolov I.A. (Homel)
 15. Golubovich V.I., Ph.D., history (Minsk)
 16. Gres S.M. Ph.D., history (Hrodna)
 17. Gruzitskiy U.L. Ph.D., history (Minsk)
 18. Gud P.A. Ph.D., history (Minsk)
 19. Hallier Bernd. Ph.D., economics (Сologne, Germany)
 20. Hrybko I.L. (Minsk)
 21. Iegudi I.L. (Orša)
 22. Ioffe E.G. Ph.D., history (Minsk)
 23. Ivanou Y.Y. Ph.D, philology (Mahilioŭ)
 24. Kanoika A.U. Postgraduate (Minsk)
 25. Karev D.V. Ph.D., history (Hrodna)
 26. Kishtymov A.L. Ph.D., history (Minsk)
 27. Kolesinskiy V.F. (Minsk)
 28. Kozhenevskaya M.G. Postgraduate (Hlybokaje)
 29. Krivchikov V.M. (Hrodna)
 30. Laureyenka L.V. Postgraduate (Brest)
 31. Liahouski U.V. Ph.D., history (Minsk)
 32. Makhouskaya I.S. Ph.D., history (Minsk)
 33. Nashchynets K.M. Postgraduate (Minsk)
 34. Padalinski U.A. Ph.D., history (Minsk)
 35. Petrov D.N. (Mahilioŭ)
 36. Petrusheuskaya Y.A. Postgraduate (Mahilioŭ)
 37. Poletaeva N.I. Ph.D., history (Minsk)
 38. Ramanau S.L. Postgraduate (Hrodna)
 39. Ramanava I.M. Ph.D., history (Minsk)
 40. Razdorskiy A.I. Ph.D., history (Saint Petersburg, Russia)
 41. Ridevskiy G.V. Ph.D., geography (Mahilioŭ)
 42. Rogach L.F. Postgraduate (Hrodna)
 43. Sabaleuskaya V.A. Ph.D., cultorology (Hrodna)
 44. Sarakavik I.A. Ph.D., history (Minsk)
 45. Satsukevich I.I. (Minsk)
 46. Sheleg N.S. Ph.D., economics (Minsk)
 47. Shved V.V. Ph.D., history (Hrodna)
 48. Shybeka Z.V. Ph.D., history (Tel Aviv, Israel)
 49. Sidorenko B.I. Ph.D., history (Mahilioŭ)
 50. Slizh N.U. Ph.D., history (Hrodna)
 51. Smilavitski L.L. Ph.D., history (Tel Aviv, Israel)
 52. Sorkina I.V. Ph.D., history (Hrodna)
 53. Stankevich N.G. Doctor of Laws (Hrodna)
 54. Strenkovskiy S.P. Ph.D., history (Minsk)
 55. Studinskiy V.A. Ph.D., history, Ph.D., economics (Kyiv, Ukraine)
 56. Sumko E.V. Ph.D., history (Navapolack)
 57. Tretiak E.I. (Dziaržynsk)
 58. Vaitseshchyk G.S. Postgraduate (Hrodna)
 59. Voronich T.V. Ph.D., history (Minsk)
 60. Vosovich S.M. Ph.D., history (Brest)
 61. Zaremskiy V.K. (Mahilioŭ)
 62. Zavalnuk S.N. Ph.D., history (Vinnytsia, Ukraine)